TGIRL沈梦瑶G-cat含苞欲放甜百合90P沈梦瑶推女神X-TGIRL

TGIRL沈梦瑶G-cat含苞欲放甜百合90P沈梦瑶推女神X-TGIRL

并经实践证明,附子与干姜、甘草同煎,能减附子之毒,而强心之作用更显著。桂枝气味甘辛热,散风救表,伐肝和脾,入营融血,为发汗之资,祛寒之援,使脾营之血不涩,溶溢于肺卫而为津液,则肺卫之津液,得气化布渗于皮毛而为汗。

阳虚之人,心阳日亏,易为阴邪所侮,上侮故心不安,觉有忡之者,忡乃自下而上之谓,明明阴邪自下而上为殃,非大补心阳不可,方用桂枝龙骨牡蛎汤,再重加附子。医话樾荫汤,乃中正和平之剂,可通用也。

冬寒内伏,为四时之伏邪。又热论篇曰:今夫热病者,皆伤寒之类也。

彼世医其能辨之耶。 有神昏如醉,阴枯发痉之虑,故仲景有急下存津之旨。

学者务宜潜心默会,期于明白了然,幸甚幸甚。比又见所著《医略》,原本家学,阐发师传,证以六经,参以各说,食古而化,因时制宜。

更有先天真火浮游于上,而成上消,浮游于中,而成中消,浮游于下,而成下消,即以辨阳虚诀辨之,法宜导龙归海,如潜阳、封髓二丹,或四逆、白通,皆可酌用。因邪犯太阳,从太阳之标阳而化为热邪,伏于膀胱,故口渴、饮冷而便痛,法宜化气行水,方用五苓散主之。

Leave a Reply